Online Photography Contest

posted in: Uncategorized | 0

 “kaolhapUr hayaksa-” va “maharaYT/acaI duga-saMp%tI” yaaMtfo- Cayaaica~Na spQaa- 2013Aayaaoijat krNyaat yaot Aaho.

spQao-saazI p`vaoSa ina:Saulk Aaho.

yaa spQao-caa mau#ya hotU maharaYT/atIla iklyaaMivaYayaIcaI janajaagaRtI Aaho. trI jaastIt jaast saM#yaonao sahBaagaI vha va Aaplyaa snaohIMnaa saudQaa sahBaagaI k$na Gyaa.

p`vaoSa svaIkarNyaacaI AMitma tarIK 1 jaanaovaarI 2013 AsaUna hI spQaa- daona gaTaMmaQyao GaoNyaat yao[-la.

1.   vyaavasaaiyak Cayaaica~kar
2.  haOSaI Cayaaica~kar

spQao-cao inayama va ATI :

1.   p`%yaok spQa-k 2 Cayaaica~o pazvaU Saktao.
2.  AaplaI Cayaaica~o Aaplyaa saMpUNa- maaihtIsakT maharashtrachidurgsampatti@gmail.com hyaa [maola var pazvaavaIt
3.  Aaplyaa poja varIla saMpUNa- saBaasadaMcyaa AavaDIva$na ³jyaa Cayaaica~alaa jaastIt jaast laa[-k AaiNa prIxakaMcyaa psaMtIsa ]trtIla´ivajaoto inavaDNyaat yaotIla
4.  ivajao%yaaMnaa p`maaNap~ doNyaat yao[-la
5.  p`%yaok gaTat p`qama¸ ivdtIya¸ i~tIya AaiNa 4 ]%tojanaaqa- ivajaoto inavaDNyaat yaotIla
6.  AayaaojakaMcaa inaNa-ya AMitma rahIla
7.  Cayaaica~ 1 jaanaovaarI 2013 pUvaI- pazvaavaIt. %yaanaMtr pazvalaolaI Cayaaica~ spQao-t sahBaagaI kolaI jaaNaar naahIt

kRpyaa spQao-saazI Cayaaica~ pazivatanaa saMpUNa- inayama vaacaUnaca maola kravaa. [maola krtanaa AaplaI saMpUNa- maahItI AaiNa Cayaaica~ kaZlaolao izkaNaÀvaoLÀ?tU hyaaMcaI maaihtI pazvaavaI.

AiQak maahItIsaazI saMpk- :
saagar paTIla
kaolhapUr hayaksa-
9579997111
9762250072


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *